loader image

همانطور که میدانید محصولات دانر اغلب سفارشی هستند ولی محصولات آماده از قبل ساخته شده اند و آماده برای ارسال هستند.

توجه داشته باشید در محصولات آماده شما تغییراتی نمیتوانید ایجاد کنید و طبق همان چیزی که میبینید فرستاده میشود.درصورتی اگر

محصول سفارشی داشته باشید طبق سلیقه شما ساخته میشود و برای شما ارسال میشود.